HLAVNÍ STRANA KONTAKTY    

 

 
 
VÝZKUM

Ing. Petr Kučera, CSc.
281 017 445
kucera@csias.cz

 
 
 

VÝZKUM A VÝVOJ

 

Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných prostředků ČR

 

GA106/95/0812 Vývoj a aplikace nových materiálů, především z pevných odpadů pro ochranu zdraví člověka a životního prostředí před působením hluku vibrací (1995-1997, GA0/GA)
Cíle řešení:
Vytvoření matematických modelů užitných vlastností (neprůzvučnost, zvuková pohltivost) a technologických postupů pro recyklaci pevných odpadů na prostředky ke snižování hluku a vibrací. Především půjde o odpadové polymerní materiály (plasty, pryže) z obuvnického, plastikářského, gumárenského a automobilového průmyslu. Předpokládá se využití výsledků ve stavebnictví (interiéry, protihlukové zástěny, průmyslové provozy, podlahoviny, sportovní povrchy apod.) a při konstrukci dopravních prostředků (neprůzvučnost kabin a zvuková pohltivost interiéru). Výsledky této činnosti budou také využity v pedagogickém procesu na fakultě technologické (VUT Brno) v předmětech Hluk a vibrace, Aplikovaná mechanika, Obuvnická a galanterní výroba a Nekovové materiály.

-----------------------------------------------------------------------------------------

PZ-S2/05 Stavební fyzika, energetika, požární bezpečnost panelových domů (1997-2001, MPO/PZ)
Cíle řešení:
Podklady pro navrhování oprav a úprav konstrukcí, metody pro diagnostiku stavu konstrukcí, požární bezpečnosti, zásady pro řešení nástaveb domů, řešení závad při zateplování konstrukcí. Výsledky řešeného projektu přispějí ke zvýšení hodnoty užitných vlastností budov.
Vypracovány podklady pro komplexní regeneraci panelových domů z hlediska stavební fyziky, energetiky a požární bezpečnosti panelových domů typu G40, G57, TO6B, VVÚ-ETA, Larsen-Nielsen, PS69, B70, BANKS aT16.

-----------------------------------------------------------------------------------------

PP-S1/13/97 Minimalizace energetické náročnosti při užívání staveb (1996-1999, MPO/PP)
Cíle řešení:
Vypracování podkladů pro realizaci ekonomicky efektivních opatření ke zmenšení spotřeby energie při užívání budov. Výsledky řešení projektu přispějí ke zmenšení emisí skleníkových plynů.

-----------------------------------------------------------------------------------------

PP-S1/12/97 Recyklace stavebních materiálů - technické podmínky pro vyšší zhodnocení stavební suti (1996-1998, MPO/PP)
Cíle řešení:
Stavební suť je považována za marginální materiál a stupeň jejího využití je nízký. Zaměřením úkolu je vytvoření technických podmínek, umožňujících využití recyklátu do výrobků s vyšší užitnou hodnotou a zaručujících stálou kvalitu. Předmět řešení spočívá v návrhu a ověření postupů návodů a kritérií ke: - zjišťování vlastností surové a upravené stavební suti, - sledování její jakosti před a při úpravě, - zpracování recyklátu na výrobek požadovaných vlastností. Výchozí etapa je zaměřena na dokumentaci stávajících poznatků, v závěrečné je příprava demonstračního zavedení systému jakosti v recyklačním závodě.

-----------------------------------------------------------------------------------------

GA103/95/0802 Dynamika tepelného stavu vnitřního prostředí budov (1995-1996, GA0/GA)
Cíle řešení:
Z hlediska zmenšení spotřeby tepla na vytápění budov je výhodné přerušovat vytápění a minimalizovat výměnu vzduchu. Přitom však musí být dodržovány jisté podmínky. Nejsou-li tyto jisté podmínky respektovány, dochází k tepelné nepohodě a hygienicky nepřijatelnému vnitřnímu prostředí v budovách, a to zejména vznikem kondenzátu a plísní na vnitřních površích konstrukcí ohraničujících místnosti. Zkušenosti z posledních let potvrzují, že k těmto jevům dochází v poměrně širokém rozsahu. Proto je potřeba vypracovat pravidla pro přerušovaný způsob vytápění při uvažování nezbytné výměny vzduchu, v závislosti na tepelně technických vlastnostech budovy, použité otopné soustavě, větracím systému a vnějších klimatických podmínkách. Výsledkem řešení bude 'Metodika optimálního vytápěcího a větracího režimu v budovách', jejíž uplatnění zajistí úspory tepla na vytápění při dodržování tepelné pohody a hygienických podmínek bydlení.

-----------------------------------------------------------------------------------------

GA103/93/1010 Fyzikální, technické a ekonomické limity zmenšování spotřeby tepla na vytápění budov (1993-1994, GA0/GA)
Cíle řešení:
Koncepce řešení navrhovaného projektu vychází ze skutečnosti, že zmenšení spotřeby tepla na vytápění budov povede k podstatnému zlepšení palivo-energetické bilance státu a ke zmenšení škodlivých emisí pronikajících do ovzduší. To je tendence uplatňovaná ve všech hospodářsky vyspělých zemích. Problém ovšem je v tom, jaké jsou možnosti a tedy hranice tohoto zmenšování. Ty je možno zkoumat z fyzikálního, stavebně-technického a ekonomického hlediska, přičemž rozhodující úlohu by mělo mít ekologické hledisko. Výsledky získané řešením projektu vyústí ve stanovení limitních hodnot tepelně technických vlastností budov. Na jejich základě bude možno stanovit podíl spotřeby paliv a energie na celkové palivo-energetické bilanci státu a tím přispěje k úvahám o vývoji této hospodářské oblasti.

-----------------------------------------------------------------------------------------

GA103/02/0153 Teorie simultánního šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi budov (2002-2004, GA0/GA)
Cíle řešení:
Navrhnout a realizovat zařízení k měření simultánního šíření tepla vlhkosti a vzduchu v kapilárně-pórovitém prostředí stanovit fenomenologické koeficienty u nejdůležitějších stavebních a tepelně izolačních materiálů a stanovit prahové hodnoty pro řešení simultánního šíření uvedených dějů (stanovit tedy hodnoty na jejichž základě lze rozhodnout ve kterých případech je možné řešit problémy šíření tepla vlhkosti a vzduchu bez jejich synergického efektu a ve kterých to není možné).

-----------------------------------------------------------------------------------------

FT-TA5/113 Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry (2008-2010, MPO/FT)
Cíle řešení:
Základním cílem navrhovaného projektu je vyřešení na základě současné a perspektivní materiálové základny, problémy spojené s vlhkostí v obvodových konstrukcích budov, a to tak, aby v nich nekondenzovala vodní pára vyvolávaná nejen difuzi, ale i filtrací vodní páry, vyúsťující v návrhu a ověření prototypu zateplovacího systému a kompletního obvodového dílce. Na základě získaných teoretických a experimentálních výsledků budou pak vypracovány podklady pro navrhování takových stavebních konstrukcí, které zajistí zdravé a hygienicky nezávadné vnitřní prostředí, a které bude také zároveň příznivé z hlediska působení na tepelný, vlhkostní a filtrační stav obvodových konstrukcí, takže bude v plné míře využitý jejich energetický potenciál.

-----------------------------------------------------------------------------------------

FT-TA/068 Syntéza vlastností budov a technických zařízení a její využití k optimalizování jejich dimenzí z hlediska energetické náročnosti tvorby zdravého vnitřního prostředí. (2004-2007, MPO/FT)
Cíle řešení:
Vypracování metod umožňujících řešit návrh tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov a jejich částí ve vzájemném souladu s vlastnostmi technických zařízení tak, aby bylo dosaženo minimální spotřeby energie při provozu budov, a tím také tvorby minimálního množství škodlivin zatěžujících ovzduší (skleníkové plyny, popílek), a to při zadaných pořizovacích nákladech nebo naopak, řešit problém zadané úspory energie při provozu budov s minimálními pořizovacími náklad.

-----------------------------------------------------------------------------------------

FE-GS/01 Revitalizace montovaných skeletových objektů. (2001-2004, MPO/FE)
Cíle řešení:
Podklady pro navrhování oprav, úprav a revitalizaci montovaných skeletových objektů. Výsledky řešeného projektu přispějí ke zvýšení hodnoty užitných vlastností budov. Výsledky řešeného projektu přispějí ke zvýšení hodnoty užitných vlastností.

-----------------------------------------------------------------------------------------

FR-TI2/631 Stanovení optimální úrovně tepelně izolační vlastnosti obvodových plášťů budov z hlediska jejich komplexní energetické náročnosti (2010-2013, MPO/FR)
Cíle řešení:
Vyřešení způsobu stanovování úrovně tepelně izolačních schopností obvodových plášťů respektujícího jak energii spotřebovanou při zajišťování požadovaného tepelného stavu vnitřního prostředí v budovách, tak energii potřebnou k výrobě tepelně izolačních systémů. Potřeba provozní energie se bude řešit i ve spojitosti s možností úspory energie v důsledku selektivního přívodu energie a intenzity větrání do jednotlivých místností, s využitelnosti slunečního záření a vnitřních tepelných zisků. Na základě teoretických a experimentálních výsledků a jejich analýzy budou vypracovány podklady pro navrhování obvodových plášťů budov s optimální komplexní energetickou náročností.

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno